รับทำผลิตภัณฑ์จาก ไม้อัดฟางข้าว

VLUU L210 / Samsung L210แบบจำลอง หุ่นจำลอง โมเดล งาน ไม้ ทุกชนิด
 

โคโคบอร์ด รับทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แบบจำลอง หุ่นจำลอง โมเดล งาน ไม้ เพื่อจุดประสงค์ที่หลากหลาย เพื่อการศึกษา งานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้ต้นแบบงาน ไม้ ถือเป็นแบบจำลอง ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น 4 ชนิด คือ

mood board flat1. แบบจำลองสำหรับหารายละเอียดของรูปแบบ (Clay studies) ปกติแบบจำลองชนิดนี้จะทำขึ้นโดยนักออกแบบเอง ขนาดสัดส่วนไม่จำกัดว่าจะใหญ่กว่า เล็กกว่า หรือทำเท่ากับขนาดของจริงก็ได้ แบบจำลองชนิดนี้ใช้ทดสอบหารายละเอียดของรูปแบบ เช่น หารายละเอียดเกี่ยวกับส่วนโค้ง ส่วนเว้า ขนาด เป็นต้น ซึ่งทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการร่างแบบ วัสดุที่ใช้ในการทำแบบจำลองอาจจะใช้ดินเหนียว ดินน้ำมัน ไม้ ปูนปลาสเตอร์ พลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและสามารถทำงานได้สะดวก ในการทำแบบจำลองชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดมาตรส่วนก็ได้

2. แบบจำลองสำหรับทดสอบรูปร่างภายนอกของแบบ (Scale models) แบบจำลองชนิดนี้ ปกติจะทำขึ้นมีขนาดเล็กกว่าของจริง แต่ถ้าหากว่ารูปแบบมีขนาดเล็กอาจจะทำเท่าขนาดของจริงหรือใหญ่กว่าของจริงก็ได้ ในการทำแบบจำลองชนิดนี้ต้องทำให้มีขนาดสัดส่วนที่แน่นอน นักออกแบบจะทำแบบจำลองเองในระหว่างทำการร่างแบบเพื่อหารูปร่างภายนอกก็ได้ วัสดุที่ใช้ทำแบบจำลองอาจจะใช้วัสดุเหมือนกับการทำแบบจำลองสำหรับหารายละเอียดของรูปแบบ

VLUU L210 / Samsung L2103. แบบจำลองขนาดเท่าของจริง (Mock up) แบบจำลองชนิดนี้ทำขึ้นมีขนาดเท่าของจริง เพื่อหาขนาดสัดส่วนและรูปร่างขั้นสุดท้าย หรือใช้แสดงประกอบกับแบบสุดท้าย โดยพยายามเลียนแบบรูปร่างและสีสันให้คล้ายของจริงที่จะทำการสร้างหรือผลิตมากที่สุด วัสดุที่ใช้ในการทำแบบจำลองนั้น จะใช้วัสดุอะไรก็ได้ที่เห็นว่าเหมาะสมในการสร้างได้ง่ายและสะดวก

4. แบบจำลองสำหรับการทดสอบ (Prototype) แบบจำลองชนิดนี้ผู้สร้างต้องมีความชำนาญสูง การใช้วัสดุและขนาดสัดส่วนเหมือนของจริงทุกอย่าง สามารถใช้งานได้จริงตามแบบที่ได้ทำการออกแบบและเขียนแบบทุกประการ แบบจำลองชนิดนี้ทำขึ้นเพื่อหาจุดบกพร่องของแบบ และทำการแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ก่อนที่จะทำการสร้างหรือผลิตจริงVLUU L210 / Samsung L210

โดย ผ.ศ. สาคร คันธโชติ

%d bloggers like this: