แผ่นโคโคอบร์ด -ไม้อัดฟางข้าว ได้ใบรับรอง Upcycle Carbon Footprint

หลังจากการตรวจสอบและตรวจทานขู้อมูลมหหาศาล สรุ่ปว่า แผ่นโคโคบอร์ด -ได้ใบรับรอง Upcycle Carbon Footprint  เป็นที่เรียบร้อย สรุปข้อมูลสำคัญได้ ดังนี้

ไม้อัดฟางข้าว 4 มม หลีกเลี่ยงก๊าซเรือนกระจก Green House Gas ได้ 11.51 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมีคุณค่าเท่าลดการตัดต้นไม้ 1 ต้น

ไม้อัดฟางข้าว ุ6 มม หลีกเลี่ยงก๊าซเรือนกระจก Green House Gas ได้ 17.42 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมีคุณค่าเท่าลดการตัดต้นไม้ 1 ต้น

ไม้อัดฟางข้าว ุ10 มม หลีกเลี่ยงก๊าซเรือนกระจก Green House Gas ได้ 29.18 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมีคุณค่าเท่าลดการตัดต้นไม้ 2 ต้น


 

 

%d bloggers like this: