คุณประโยชน์ต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม


ลดปัญหาการตัด ไม้ ทำลายป่า ในประเทศไทย

โคโคบอร์ด ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 210 ตารางเมตร ช้ ฟางข้าว จากเกษตรกรในประเทศไทย เป็นวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิต 260 ตัน/ปี สามารถผลิต แผ่นไม้ โคโคบอร์ด จาก ฟางข้าวได้ปีหนึ่งราว 250 คิวบิคเมตร ช่วยชีวิต ต้นไม้ ไม่ให้ถูกตัดทำลายได้ 92.7 ต้น/ปี หรือเทียบเท่ากับพื้นที่ป่าที่ดำรงรักษาไว้ได้ 11.58 ไร่/ปี

ปัญหาการลักลอบตัด ต้นไม้ ทำลายป่า ในประเทศไทย ยังมีความรุนแรงอยู่ทุกวัน ทั้งๆ ที่สัมปทานตัดไม้ถูกยกเลิกมาตั้งแต่ปี 2531 แล้ว

 eco sรักษา ระบบนิเวศวิทยา ใกล้ตัวเรา

รักษา ป่าไม้ เป็นการรักษา ต้นน้ำธรรมชาติ รักษา ระบบนิเวศ ใกล้ตัวเรา เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต

ลดปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์

ข้อมูลและงานวิจัยจำนวนมากรายงานว่า การเผาฟางข้าว ก่อนฤดูเพาะปลูกถัดไป ก่อให้เกิด คาร์บอนไดออกไซด์ ในชั้นบรรยากาศ ประมาณ 40%-80% ของน้ำหนักฟางที่ถูกเผา และ คาร์บอนไดออกไซด์ นี้จะกระจายอยู่ในชั้นบรรยากาศ นาน 50-200 ปี จึงอธิบายได้ว่า โคโคบอร์ด ช่วยลดปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 100-180 ตันต่อปี และหลายพื้นที่ ใน ‘ประเทศไทย’ สามารถเพาะปลูกได้หลายรอบต่อปี ย่อมก่อให้เกิดปัญหาจากการเผาฟางข้าว ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

reduce CO2ลดมลพิษทางอากาศ

การเผาฟางข้าวน้ำหนัก 260 ตัน ก่อให้เกิดอนุภาคฝุ่นละอองในอากาศ 0.8 ตัน จึงหมายถึง โคโคบอร์ด ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองไม่ให้เกิดขึ้น

 Global-Warming-Head ชะลอ ปัญหาภาวะโลกร้อน

และเมื่อลดการเผาฟางข้าวได้ จึงหมายถึง โคโคบอร์ด ช่วยชะลอ ปัญหาภาวะโลกร้อนไปพร้อมกันด้วย

 farmerรายได้เสริมเกษตรกร ชุมชนเข้มแข็ง

ปัจจุบัน โคโคบอร์ด สั่งซื้อวัตถุดิบฟางข้าวจากชาวบ้านกว่า 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ถูกรวบรวมโดยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ส่งผลให้สมาชิกเหล่านี้มีงานและรายได้เลี้ยงดูครอบครัว ไม่ต้องออกไปขายแรงงานนอกพื้นที่ จึงส่งผลต่อความมั่นคง ความเข้มแข็งกับกลุ่มลูกบ้านเล็กๆ กลุ่มนี้

%d bloggers like this: