เกี่ยวกับเรา

โคโคบอร์ด ธุรกิจเพื่อสังคม เราผลิตไม้อัดจากของเหลือใช้การเกษตร โดยคาดหวังว่าจะถ่ายทอดให้เป็นอาชีพทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และสามารถลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาของเหลือใช้การเษตร และกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานต่ำเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้โดยปกติ เราหวังว่าจะมีส่วนช่วยให้โลก และชุมชนยั่งยืนได้

Our Vision

นวัตกรที่สามารถใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตรในระบบการผลิตอุตสาหกรรมได้ นำไปสู่การออกแบบ และแข่งขันทางการตลาดได้

เรามุ่งเน้นใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งการเกษตรเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นวัสดุทางเลือก รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับทุกท่านได้ใช้ทดแทนวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เดิมที่สร้างภาระแก่ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของลูกหลานเราในรุ่นถัดไป

Our Mission

ปกป้อง เก็บรักษาต้นไม้ให้กับคนรุ่นถัดไป
สร้างทีมผู้สอน เพื่อถ่ายทอดความรู้จากโคโคบอร์ด เพื่อสร้างทีมผู้ผลิตที่ยั่งยืน
ลดปัญหาความยากจนในชุมชนเกษตร

แรงบันดาลใจ อยากสร้างรายได้เพิ่มแก่ชุมชนเกษตร เพราะเราเห็นคุณค่าของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวและวัตถุดิบเพื่อเป็นอาหารดูแลประชนชนไทย และประชากรโลก เขาปลูกข้าวและพืชผักหลากหลายวัตถุดิบที่เราใช้ปรุงอาหาร แต่ตัวเขาเองกลับไม่ได้กินอาหารที่ดี เราเองอยากมีอาหารราคาถูก จานละ 30- 50 บาทให้เลือกมากมายไปอีกนานๆ ฉะนั้นเราจึงรู้สึกขอบคุณ และเขาควรอยู่ดีกว่าเดิม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนแข็งแรงเหมือนเช่นในอดีตที่เคยอ่านในหนังสือ
จึงเกิดความคิดที่จะพัฒนาวิธีสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร โดยมองหาสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเป็นต้นทุน นั่นคือการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้ของเหลือทิ้งการเกษตรที่เป็นทรัพยากรที่หลงเหลือหลังเก็บเกี่ยว เราพยายามที่จะไม่สร้างขยะใหม่ให้กับโลก ลดการเผาในท้องทุ่ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ยืดอายุให้ป่าไม้เป็นร่มโพธิ์ให้กับโลกนานยิ่งขึ้น และคาดหวังว่าเราจะหาพาร์ทเนอร์ร่วมสนับสนุนกับวิชาความรู้ ความชำนาญนี้ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเกษตร และ SME ไทยมีอาชีพทางเลือกที่สร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ตนเองได้ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างรู้คุณค่า และเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองต่อไปในอนาคต
#โรงอัดไม้ชุมชน

เกษตรกรในประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ใช้วิธีการเผาของเหลือทิ้งการเกษตร เนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีช่วยจัดการขยะในท้องทุ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และราคาย่อมเยาว์

เกษตรกรเข้าใจดีว่า ฟางข้าวมีประโยชน์ในเชิงปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ต้องใช้เงินทุนซื้อหา แต่เกษตรกรที่มีรายได้จากการขายผลิตผลการเกษตร (พืชเชิงเดี่ยว) เป็นหลัก ต้องการเร่งปลูก เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อขาย ประกอบกับความคุ้นเคยที่ทำติดต่อกันมานานเกือบร้อยปีหลังจากปฏิวัติอุตสาหกรรม ชนบทขาดการศึกษาที่ดี เป็นสาเหตุที่เกษตรกรเลือกที่จะไม่รอให้ฟางข้าวย่อยสลายโดยธรรมชาติซึ่งใช้เวลากว่า 3 เดือน แม้จะมีการคิดค้นเรื่องปุ๋ย EM ก็ยังต้องใช้เวลาเดือนกว่าที่ฟางข้าวเหล่านั้นจะย่อยสลายพร้อมไถพรวนเพาะปลูกได้ จึงเป็นเรื่องยากและกดดันไม่น้อยสำหรับเกษตรกรที่จะสามารถวางแผนการปลูกให้สอดคล้องกับสภาวะอากาศและน้ำได้

โคโคบอร์ด ใช้เวลานานในการพัฒนาองค์ความรู้ และคิดค้นเครื่องมือในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้ของเหลือทิ้งภาคเกษตร (ทรัพยากรหลังเก็บเกี่ยว) เราเปลี่ยนมุมมองจากของเหลือทิ้งการเกษตร เป็นผลพลอยได้การเกษตร หรือทรัพยากรใหม่ที่นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้ ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ลดการปล่อยเรือนกระจก ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ชะลอปัญหา Climate Change ชะลดปัญหาภาวะโลกร้อน และชะลอการตัดไม้จากป่าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นไม้ได้อีกด้วย เท่ากับว่าเราช่วยยืดเวลาให้ป่าไม้ทำหน้าที่ดูดซึมกีาซคาร์บอนฯให้นานยิ่งขึ้น ยืดอายุร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับผืนดิน และอากาศบริสุทธิ์ให้กับปอดของเรา

โคโคบอร์ด มีสินค้าหลัก คือไม้อัดฟางข้าว ที่เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เป็นวัสดุตกแต่งภายใน มีลวดลายสีสันสวยงามเป็นเอกลักษณ์ตามธรรมชาติ และได้มาตรฐานเทียบเท่ากับแผ่นไม้พาร์ติเกิ้ลบอร์ด และยังมีวัสดุตกแต่งภายในที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อชุมชน

ประเภทต่างๆ เช่น ไม้อัดเปลือกถั่ว ไม้อัดแกลบเป็นต้น

 

 

ดูสินค้าและบริการของเรา

เมื่อลดการเผา ลดการตัดไม้แล้ว อย่าลืมปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นด้วยนะคะ

%d bloggers like this: