CUD Shop Co-Op Satit Chulalongkorn

GREEN HOUSE GREEN PROJECT use Vetiver grass board, Rice straw board from KOKOBOARD Co.,Ltd.

CUD Shop Co-Op Satit Chulalongkorn

Interior Design : Vin Varavarn Architects Ltd.
Construction : Vin Varavarn Architects Ltd.

Satit Chulalongkorn

%d bloggers like this: